شخصی سازی    
  1. سه‌شنبه, 3 مهر 1397
  2. ورود
بيانيه خط مشي کيفيت

) بنام خدا (

بيانيه يكپارچه خط مشي كيفيت، ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

شركت توزيع نيروي برق استان قم

 

شركت توزيع نيروي برق استان قم بمنظور ارائه خدمات توزيع نيروي برق در سطح استان قم در سال 1371 تأسيس گرديد و ملزم به رعايت استانداردها و آئين نامه ها و قوانين صادره از سوي وزارت نيرو و تمامي سازمانهاي بالادستي مطابق قوانين صادره مي باشد.

اين شركت،‌ نيروي الكتريكي را در سطح ولتاژ 20 كيلوولت از پستهاي فوق توزيع برق منطقه اي تهران تحويل گرفته و كليه خدمات مربوط به فروش انشعاب و فروش انرژي و نگهداري تأسيسات توزيع را بعهده دارد.

هدف اصلي شركت توزيع نيروي برق استان قم جلب رضايت و ايجاد محيطي ايمن و پايدار براي مشتركين و
ارباب رجوع و سهامداران شركت و ساير شركاء و تأمين كنندگان و بطور عام كليه طرفهاي ذينفع ميباشد. همچنين با توجه به اهيمت حفظ محيط زيست به عنوان يکي از پايه هاي توسعه پايدار و تلاش در جهت تحقق سياست هاي ملي و همسوئي با حرکت هاي بين المللي موضوع محيط زيست را به عنوان يکي از اولويتها در سياست گذاري هاي خود منظور نموده و همواره سعي دارد که محيط زيست را در کليه فعاليت ها مد نظر قرار دهد و به سوي توليد پاک حرکت نمايد.

بدين منظور اين شركت ضمن توجه به بهبود مستمر و محيطي ايمن و پايدار در كليه فرآيندها و تعهد به پيشگيري از مصدوميت و بيماري و بهبود مستمر مديريت ايمني و بهداشت شغلي سياستهاي كلي زير را دنبال ميكند:

1-      دريافت و توجه به نظرات مشتريان، تأمين كنندگان و كاركنان

2-     افزايش توانمنديهاي كاركنان ،‌ توجه به كار تيمي و افزايش مشاركت كاركنان از طريق ايجاد و تقويت خلاقيت و تبلور فرهنگ مشاركت

3-    افزايش سرعت ارائه خدمات توزيع از طريق بهبود فرآيندها

4-    افزايش كيفيت طرحهاي توسعه شبكه و اصلاح و بهينه سازي ضمن كاهش زمان اجراي طرحها

5-    توجه ويژه به فرآيندهاي اصلي شركت بمنظور ارتقاء توانمندي اين فرآيندها در برآوردن نيازمنديهاي مشتريان

6-    كاهش حجم خاموشيهاي توزيع

7-    انجام اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از بروز حوادث و بيماريهاي ناشي از كار

8-    پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي ، مصدوميت و بهبود مستمر مديريت ايمني و بهداشت شغلي

9-     كاهش ميزان حوادث منابع انساني و تأسيسات و تجهيزات

10-   ارتقاء‌ فرهنگ كاركنان نسبت به مسايل ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي

11-  طرح مسئله محيط زيست بعنوان يک عامل اصلي در سياست ها و برنامه هاي مديريت شرکت و تلاش در جهت حفظ آن بعنوان يک عامل تعيين کننده در بقاي سازمان و يک سرمايه جهاني و متعلق به نسل هاي آينده .

12-  تعهد به بهبود مستمر عملكرد زيست محيطي ، پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي ، مديريت مصرف انرژي و منابع ، كاهش ايجاد ضايعات و بازيافت و دفع اصولي آن ، آموزش ، سازماندهي و ترغيب كاركنان در جهت بهبود عملكرد زيست محيطي

 

براي تحقق اهداف فوق،‌ مديريت شرکت نظام مديريت كيفيت براساس استاندارد ISO9001-2008  و مديريت زيست محيطي ، ايمني و بهداشت حرفه اي     ISO 14001-2004 ،  OHSAS 18001-2007را برگزيده و متعهد به اجرا و تسري آن در سطوح تأثير گذار شرکت مي باشد. مديريت ارشد شرکت متعهد به تأمين منابع موردنياز براي رسيدن به اهداف كيفي بوده و كليه كاركنان، اهداف مندرج در اين بيانيه را باور و در اجرا و تحقق آن مشاركت فعال مي نمايند.

 

مهدی آهنین پنجه

رئيس هيئت مديره و مديرعامل


DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0