شخصی سازی    
  1. يکشنبه, 6 خرداد 1397
  2. ورود
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97-170-13فعاليت هاي کليد در دست (بسته 01-97-84) جديد! یک مرحله ای 05/03/139723/06/139710/03/139721/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-11سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته یک مرحله ای 26/02/139712/06/139701/03/139712/03/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-10فعاليت هاي کليد در دست (بسته 01-97-82- بند ه روستايی) یک مرحله ای 09/02/139729/05/139717/02/139729/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-09فعاليت هاي کليد در دست (بسته 33-96-81- بند ه روستايی) یک مرحله ای 09/02/139729/05/139717/02/139729/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-08بسته کلید در دست (01-97-84 مناقصه 03/02/139723/05/139710/02/139723/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-07سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته یک مرحله ای 20/01/139711/05/139727/01/139709/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-06اکيپ تعميرات خط گرم یک مرحله ای 20/01/139711/05/139727/01/139709/02/1397مشاهده اطلاعات کامل
97-170-5فعاليت هاي خدمات مشترکين یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-4فعاليت هاي اجرايي مناطق یک مرحله ای 24/11/139614/12/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-3فعاليت هاي نيروي انساني و ناظرين یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-2فعالیت های خدماتی یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-1فعالیت های اجرایی فراخوان محدود 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-08فروش اجناس اسقاط مزايده 17/11/139606/03/139724/11/139606/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-07مزایده فروش زمین مزايده 10/11/139606/03/139724/11/139606/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0