ارزش هاي سازماني شركت توزيع نيروي برق استان قم
شجاعت به همراه آينده نگري منبعث از مديريت
ريسك پذيري و رشد مستمر و پايدار منبعث از مديريت
سازمان ياد گيرنده منبعث از فرهنگ
توزيع محصول مطمئن منبعث از كيفيت
استقرار و انباشت سرمايه انساني كارآمد توسعه مبتني بر دانايي
خلاقيت و نوآوري منبعث از تحقيق و نوآوري
توسعه و فن آوري اطلاعات و ارتباطات منبعث از سيستم اطلاعات
تعهد كاري ، نظم و انضباط و احترام به مشتري منبعث از مديريت6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0