جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Permanent collection of branches of electricity distribution companies

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری دائم انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can, if necessary, register their ampere branch by collecting a request.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- مشترک در چه صورت میتواند درخواست جمع اوری دائم انشعاب داشته باشد؟

چنانچه مشترک تنها استفاده کننده از اشتراک برق مورد نظر باشد و مشترک دیگری به آن متصل نباشد ، میتواند درخواست جمع اوری دائم انشعاب نماید.

2- آیا شرکت میتواند بدلیل بدهی انشعاب را جمع آوری نماید؟

هرگاه بدهی مصرفی مشترک به 100 درصد هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول هزینه های برقراری انشعاب برسد ، و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت ، بدهی توسط مشترک پرداخت نگردد ، شرکت میتواند نسبت به جمع اوری اشتراک اقدام نماید.

3- ارزش انشعاب در جمع اوری دائم به چه صورت محاسبه میشود؟

ارزش انشعاب در مورد انشعابات روی ولتاژهای 400 ، 230 ، 66 و 63 کیلوولت شصت درصد ، و روی ولتاژهای 33 ، 20 و 11 کیلوولت و فشار ضعیف 50 درصد خواهد بود . ولیکن مبلغ استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول هزینه های برقراری انشعاب کمتر نخواهد بود.

4- آیا استرداد ارزش انشعاب در جمع اوری بصورت یکجا انجام میشود؟

درصورت عدم امکان بازپرداخت نقدی مبالغ مذکور بصورت اقساط و حداکثر ظرف مدت یکسال به مشترک پرداخت خواهد شد.

5- درصورت وصل خودسرانه برق امکان جمع آوری میباشد؟

هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک برای بار دوم تکرار شود ، شرکت میتواندنسبت یه جمع اوری اقدام نماید.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0