کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکتهای توزیع نیروی برق
Reducing amperage of branch of customers of power distribution companies

شرح خدمت :

هر گاه مشترک به علت کاهش لوازم مصرف کننده برق یا به دلایلی دیگر، تقاضای استفاده کمتر از جریان برق را داشته باشد می تواند از طریق این خدمت درخواست کاهش آمپراژ دهد.

Description :

Whenever the customer, due to the reduction of electricity consuming appliances or for other reasons, demands less use of electricity, she can request a reduction in amperage through this service

متوسط زمان ارائه خدمت :
6 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
  • تصویر کارت ملی
  • تصویر سند محل اشتراک
سوالات متداول

1- خدمت کاهش قدرت چیست؟

به معنای کم نمودن قدرت انشعاب موجود می باشد.هرگاه مشترکین به علت کاهش لوازم مصرف کننده برق یا به دلایلی دیگر، تقاضای استفاده کمتر از جریان برق را داشته باشند میتوانند به شکل غیرحضوری درخواست کاهش دایم قدرت انشعاب خود را از طریق این خدمت ارایه نمایند. به طور مثال کاهش قدرت انشعاب 25 آمپر سه فاز به 32 آمپر تکفاز

2- آیا امکان کاهش قدرت انشعاب سه فاز به تکفاز وجود دارد ؟

بله

3- آیا امکان کاهش قدرت انشعاب دیماندی به عادی وجود دارد ؟

بله

4- آیا کاهش قدرت هزینه دارد؟

کلیه مشترکین می توانند درخواست کاهش قدرت قراردادی خود را بنمایند . در کاهش قدرت اعم از اینکه با تغییر یا بدون تغییر ولتاژ باشد ، بخشی از مابه التفاوت هزینه تامین برق در دو حالت انشعاب موجود و انشعاب درخواستی بر اساس جدول هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مطابق تبصره ماده 34 بحساب مشترک منظور می گردد . در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی ، مبالغ مزبور به صورت اقساط و ظرف حداکثر یکسال به مشترک پرداخت خواهد گردید .هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات برق نیز بر عهده مشترک است .چنانچه در اثر کاهش قدرت ، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد ، شرکت میتواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید

5- آیا هزینه های متفرقه هم وجود دارد ؟

بله - مطابق آئین نامه های مصوب ، هزینه های بازدید و تهیه طرح دریافت میشود.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0